CHP’nin Seçim Anketi’nde Ortaya Çıkan İlginç Tablo

13.05.2015
8.502
A+
A-


CHP için 6-7 Ma­yı­s’­ta, “te­sa­dü­fi ör­nek­le­me yön­te­mi­”y­le seç­me­nin oy ver­me ter­ci­hi­ni be­lir­le­mek ama­cıy­la 33 il’­de, bin 618 ki­şiy­le gö­rü­şül­dü. Ankete göre, oy kul­lan­ma­ya­cak­lar, ka­rar­sız ve söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin oran­la­rı da dik­ka­te alı­nıp par­ti­le­re da­ğı­tıl­dı­ğın­da AKP yüz­de 39,2, CHP yüz­de 28,1, MHP yüz­de 17,8, HDP yüz­de 10,3, di­ğer par­ti­ler yüz­de 4,6 oy oranında gözüküyor.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün haberine göre, Ge­nel Se­çim Araş­tır­ma­sı­’n­da ilk so­ruda “Tür­ki­ye­’nin acil çö­zül­me­si ge­re­ken en önem­li so­run­la­rı­” seç­me­ne so­rul­du.

Tür­ki­ye­’nin acil çö­zül­me­si ge­re­ken en önem­li so­run­la­rı nelerdir?

Yüz­de 33’ü “iş­siz­li­k”,
Yüz­de 16’sı “ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı­”,
Yüz­de 9,6’sı “e­ko­no­mi­”,
Yüz­de 5,4’ü “e­ği­ti­m”,
Yüz­de 4,8’i “çö­züm sü­re­ci­”,
Yüz­de 4,6’sı “u­la­şı­m”,
Yüz­de 4,1’i “Kürt so­ru­nu­” di­yor.
“Tür­ki­ye­’nin so­ru­nu yo­k” di­yen­ler de yüz­de 5’i bu­lu­yor.

Oy oranları, millet vekili dağılımı

Ay­nı araş­tır­ma­da ka­tı­lım­cı­la­rın ge­nel se­çim­ler­de han­gi par­ti­ye oy ve­re­cek­le­ri ko­nu­sun­da­ki so­ru­ya ve­ri­len ce­vap­la­rın ora­nı ise şöy­le ger­çek­leş­ti:

AKP yüz­de 33,1, CHP yüz­de 17,3, MHP yüz­de 9,5, HDP yüz­de 6,1, Saa­det Par­ti­si yüz­de 1, di­ğer par­ti­ler yüz­de 2, “oy kul­lan­ma­m” di­yen­le­rin ora­nı yüz­de 2, ka­rar­sız ya da söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin ora­nı ise yüz­de 27 ol­du.

Oy kul­lan­ma­ya­cak­lar, ka­rar­sız ve söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin oran­la­rı da dik­ka­te alı­nıp par­ti­le­re da­ğı­tıl­dı­ğın­da na­sıl bir so­nuç çı­kar?

PARTİLERİN OY ORANLARI

CHP'nin Seçim Anketi'nde Ortaya Çıkan İlginç Tablo

CHP'nin Seçim Anketi'nde Ortaya Çıkan İlginç Tablo

CHP'nin Seçim Anketi'nde Ortaya Çıkan İlginç Tablo

CHP'nin Seçim Anketi'nde Ortaya Çıkan İlginç Tablo

AKP yüz­de 39,2, CHP yüz­de 28,1, MHP yüz­de 17,8, HDP yüz­de 10,3, Di­ğer par­ti­ler yüz­de 4,6.

BU TABLO’YA GÖRE TBMM’DE SANDALYE SAYILARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK:

CHP'nin Seçim Anketi'nde Ortaya Çıkan İlginç Tablo

Araş­tır­ma şir­ke­ti­nin bul­gu­la­rın­dan yo­la çı­kıp, bu du­rum­da par­ti­le­rin çı­ka­ra­bi­le­ce­ği mil­let­ve­ki­li da­ğı­lı­mı­nın na­sıl ola­ca­ğı­nı CHP’­li bir uz­man he­sap­lat­tır­dı.

Bu­na gö­re milletvekili dağılımları şu şekilde:

AKP 232, CHP 151, MHP 104, HDP 63.

YORUMLAR - 21 YORUM
 1. İktidarchp dedi ki:

  Gezici akp li bi araştırma şirketi araştırın görürsünüz onun anketine görede akp %35 chp %29 akp bitti boşuna kıvranıp durmayın halk gerçekleri geçte olsa gördü başkanlık oylamasında da rezil olacaklar çünkü halk hayır dicek

 2. ARSLAN dedi ki:

  anketi chp’nin yapması mı yoksa ak partinin yüzde 40’ın aşağısında olması mı komik????

 3. ülke dedi ki:

  İslam alemine yapılan büyük oyun dış güçler o zaman çanakkale önlerine gelip İSTANBUL a girip müslüman alemini katletmeye başlayacaklardı bu katliam istanbuldan sonra anadolu ordan ortaasya vede kabeye kadar uzanacaktı ya herkes hristiyan olmaya zorlanacak ya ortadoks veyada yahudi sonuçta İSLAM alemi tek yürek olarak geçit vermedi yani şu coğrafyanın en güçlü İSLAM ülkesi TÜRKİYE DİR BİZ İSLAM ALEMİNİN KILIÇIYIZDIR bu klılıç bir kırılırsa müslüman topraklarının hali nice olur bir düşünün kafkasya bosna afrika filistin türki cumhuriyetler hepsinin üzerinden türkiye olmadan dozer gibi herşeyi parçalrlar ozaman düşman çanakkaleyi geçemedi ama şimdi bir oyun sürdü kim terör içten nasıl yapacaklar o zaman kandilde militan yetiştirip bu topraklarda kargaşa çıkaracaklar onlar kandile kandilde hdp ve uzantılarına ayaklanın diyecek sonra nemi olacak şehit cenazeleri gelecek ve şehit canazeleri üzerinden mhp nin oylarını arttırıp iktidara taşıyıp türk kürt savaşı başlatacaklar ister şuçlu olsun ister şuçsuz olsun insanlar birbirine girince dışardan bu ülkeyi ele geçiremeyenler TÜRKİYEYE pranga takacaklar çünkü ortada devlet diye birşey kalmayacak siz MHP CHP HDP Yİ savunanlar uyanın artık ve gerçekleri görün eğer AKPARTİ gelmez ise onların istediği olacak bir toplumu parçalamının en iyi yolu nifak tohumları sermek ve dinin ortadan kaldırmaktır dinsiz bir topluluk yenilmeye mahkumdur unutmayın bir olursak şu coğrafyada müslüman milletini yıkacak hiçbir güç yoktur.

 4. murat dedi ki:

  Utanmadan akp diyorlar memleket elden gidiyor. daha bundan sonra iktidarı zor görür pkk sayelerinde şehire indi. Oylar mhp türkiye için