Gezici’nin Ni­san Anketinde AKP’ye Şok2014 Ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­nı Tür­ki­ye ge­ne­li­ni en ya­kın bi­len Ge­zi­ci Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ge­zi­ci, son an­ke­ti­ni açık­la­dı, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de sos­yal, eko­no­mik, po­li­tik ve kül­tü­rel ko­nu­lar ile il­gi­li seç­me­nin al­gı­sı­nı be­lir­le­mek üze­re 9-12 Ni­san 2015 ta­rih­le­rin­de, TÜ­İK ör­nek­leme ve­ri­le­ri dik­ka­te alı­na­rak Tür­ki­ye­’nin 7 coğ­ra­fi böl­ge­sin­de, 36 il ve 189 il­çe­de bun­la­ra bağ­lı 192 ma­hal­le ve köy­de, 18 yaş ve üs­tü seç­men nü­fu­su­nu tem­sil eden yak­la­şık ya­rı­sı ka­dın ol­mak üze­re top­lam 4.860 ka­tı­lım­cıy­la, ha­ne­de Kan­ti­ta­tif Araş­tır­ma / yüz yü­ze gö­rüş­me me­to­duy­la bu araş­tır­ma­yı Ge­zi­ci Araş­tır­ma ay­lık ka­mu­oyu yok­la­ma­sı ama­cıy­la yap­mış­tır.

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
YORUMLAR - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.