Türkiye Toplumsal Eğilimler Anketi’nden Çarpıcı Sonuçlar

Türkiye Toplumsal Eğilimler Anketi’nden Çarpıcı Sonuçlar

Türkiye Toplumsal Eğilimler Anketi’nden çarpıcı sonuçlar çıktı. Vatandaşların yüzde 66,3’ü yolsuzluk,yüzde 78,1’i suç oranı ve yüzde 54,7’si terör son yıllarda arttı diyor.

Glo­bal Po­li­ti­ka ve Stra­te­ji Mer­ke­zi­’nin Tür­ki­ye Top­lum­sal Eği­lim­ler An­ke­ti­’n­den çar­pı­cı ve­ri­le­re ula­şıl­dı. Ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 66,3’ü yol­suz­lu­ğun, yüz­de 78,1’i suç ora­nı­nın, yüz­de 54,7’si te­rö­rün son yıl­lar­da art­tı­ğı­nı sa­vu­nu­yor.

AK­P’­ye oy ve­re­ce­ği­ni ifa­de eden ka­tı­lım­cı­la­rın da yüz­de 38,54’ü “Yol­suz­luk art­tı­” der­ken bu seç­me­nin yüz­de 62,94’ü de suç oran­la­rı­nın art­tı­ğı­nı dü­şü­nü­yor. 20 Ocak-7 Şu­bat 2015 ara­sın­da 26 il­de 2 bin 209 ka­tı­lım­cı ile yüz yü­ze gö­rü­şül­dü.

Türkiye Toplumsal Eğilimler Anketi'nden Çarpıcı Sonuçlar

ÇOĞUNLUK 25-34 YAŞ

Ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 52’si­ni er­kek, yüz­de 48’ni ka­dın­lar oluş­tur­du. 18 ile 84 yaş ara­sın­da de­ği­şen ka­tı­lım­cı­la­rın ço­ğun­lu­ğunu 25-34 yaş gru­bun­da­ki­ler oluş­tur­du.

Ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 35’i li­se, yüz­de 30,3’ü il­ko­kul, yüz­de 20,7’si üni­ver­si­te ve yüz­de 1,2’si yük­sek li­sans me­zu­nu. So­ru­la­rı ya­nıt­la­yan­la­rın yüz­de 26’sı ken­di­si­ne mu­ha­fa­za­kâr diyor. Ken­di­sini mil­li­yet­çi görenler yüz­de 26,6, Ata­türk­çü di­yen­ler yüz­de 26.

AKP’LİLER: YOLSUZLUK VAR

Tür­ki­ye­’de son za­man­lar­da yol­suz­lu­ğun art­tı­ğı­nı dü­şü­nen ka­tı­lım­cı­la­rın oranı yüz­de 66,3. CHP’­yi ter­cih eden­le­rin yüz­de 89,42’si, MHP’­li­le­rin yüz­de 81,22’si, HDP seç­me­nin yüz­de 92,95’i son za­man­lar­da Tür­ki­ye­’de yol­suz­lu­ğun art­tı­ğı gö­rü­şün­de. AK­P’­ye oy ve­re­ce­ği­ni ifa­de eden ka­tı­lım­cı­la­rın ise yüz­de 38,54’ü “Yol­suz­luk art­tı­” di­yor.

CE­MA­AT­LERE KAY­GI­ YOK

Toplam 21 fark­lı baş­lık­ta ele alı­nan ko­nu­lar içe­ri­sin­de 10 üze­rin­den or­ta­la­ma 8,4’lük de­ğer­le en çok uyuş­tu­ru­cu­dan kay­gı du­yulu­yor. Uyuş­tu­ru­cu­yu or­ta­la­ma 8,1 ile te­rör ey­lem­le­ri ve 8,0 ile PKK ta­kip edi­yor. Dör­dün­cü sı­ra­da ise 7,9 olan ay­nı de­ğer­le yol­suz­luk, IŞİD, iş­siz­li­ğin art­ma­sı ve ka­dı­na yö­ne­lik şid­det yer alı­yor. Di­ni ce­ma­at­le­re kay­gı 6,2’lik de­ğer­le 20. sı­ra­da yer al­dı.

EN GÜ­VE­Nİ­LİR KU­RUM ORDU

Ku­rum­la­ra gü­ven dü­ze­yin­de jan­dar­ma yüz­de 83,3’lük oran­la en gü­ve­ni­lir ku­rum ola­rak ifa­de edil­di. Sı­ra­la­ma­yı yüz­de 81,8 ile or­du, yüz­de 67,9 ile po­lis, yüz­de 55,4 ile Cum­hur­baş­ka­nı, yüz­de 53,5 ile TBMM, yüz­de 52,9 ile hü­kü­met, yüz­de 45,9 ile yar­gı ve yüz­de 27,8 ile med­ya izle­di.

HAL­KIN YA­RI­SI BORÇ­LU

An­ke­te ka­tı­lan­la­rın yüz­de 54,4 borç­lu çık­tı. Yüz­de 47,8’i de borç­la­rı­nın 2 yıl­dan ön­ce bit­me­ye­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Ka­tı­lım­cı­la­rın yak­la­şık yüz­de 60’ı Tür­ki­ye­’nin AB üye­li­ği­ni des­tek­li­yor.

Seç­men da­ğı­lı­mı­na gö­re AB üye­li­ği­ni des­tek­le­me oran­la­rı ise şöy­le:

AKP-58,58,
CHP-63,40,
MHP-52,83,
HDP-73,7,
SP-41,67 ve BBP-44,44.

IŞİD EN­Dİ­ŞE­Sİ

An­ke­te ka­tı­lan­la­rın yüz­de 89,7’si IŞİ­D’­i ‘te­rör ör­gü­tü­’ ola­rak ta­nım­lı­yor. Yüz­de 54’ü IŞİ­D’­ın Tür­ki­ye­’yi he­def alan şid­det ey­le­mi ya­pa­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor.

An­ke­te ka­tı­lan­la­rın yüz­de 64’ü, Türk as­ke­ri­nin IŞİ­D’­e kar­şı ka­ra­dan sı­nır öte­si ope­ras­yon­lar­da yer al­ma­sı­nı is­te­mi­yor. Her 4 ki­şi­den 3’ü Tür­ki­ye­’nin Esed re­ji­mi­ne yö­ne­lik as­ke­ri ope­ras­yo­na sı­cak bak­mı­yor.

UYUŞTURUCU ALARM VERİYOR

Katılımcılar ‘En çok neden kaygı duyuyorsunuz’ sorusuna yüzde 87,4 ile ‘Uyuşturucu kullanımının artması’ cevabını verdi. Bu oranın değişmediğini ifade edenlerle birlikte değerlendirildiğinde katılımcıların yüzde 96,4’ü uyuşturucu kullanımının aynı kaldığını veya artış eğiliminde olduğunu düşünüyor.

YÜZDE 61,8 PKK GÜÇLENDİ

Çö­züm sü­re­ci için ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 36’sı ‘­Mil­li bir­lik ve kar­deş­lik pro­je­si­di­r’ der­ken yüz­de 64’lük ke­sim bu ce­va­bı onay­la­ma­dı.

TERÖR YÜKSELİŞTE

“Te­rör so­ru­nu­nu bi­ti­re­cek­ti­r” di­yen­le­rin ora­nın yüz­de 27’de kal­ma­sı dik­kat çek­ti. An­ke­te ka­tı­lan­la­rın yüz­de 61,8’i çö­züm sü­re­cin­de PKK’­nın güç­len­di­ği­ni dü­şü­nü­yor. Tüm böl­ge­ler PKK’­nın çö­züm sü­re­cin­de güç­len­di­ği ko­nu­sun­da hem­fi­kir­ken Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’da bu oran yüz­de 48,8 ol­du. Ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 54,7’si son za­man­lar­da te­rör olay­la­rı­nın art­tı­ğı­nı söy­lü­yor. Ka­tı­lım­cı­la­rın yal­nız­ca yüz­de 23,7’si son dö­nem­de te­rör olay­la­rı­nın azal­dı­ğı­nı kay­de­di­yor.

SEÇMEN FARKI

CHP, MHP ve HDP’­yi des­tek­le­yen ka­tı­lım­cı­lar yüz­de 57,69 ile yüz­de 74,54 ara­sın­da de­ği­şen bir oran­da Tür­ki­ye­’de son za­man­lar­da te­rör olay­la­rı­nın ar­tı­ğı­nı dü­şü­nür­ken, AK Par­ti seç­me­nin­de bu oran yüz­de 38’ler­de sey­re­di­yor. SP ve BBP seç­men­le­ri­nin de sı­ra­sıy­la yüz­de 41,67’si ve yüz­de 44,44’ü şek­lin­de iz­li­yor.

Bugün

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.