Yabancı yatırımcıların genel seçim tahminleri

03.06.2015
1.679
A+
A-


Se­çi­me kı­sa bir sü­re ka­la pi­ya­sa­lar,san­dık­tan çı­ka­bi­le­cek ola­sı se­nar­yo­la­rı da ma­sa­ya ya­tır­dı. Ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar, koa­lis­yon fik­ri­ne so­ğuk ba­kar­ken, ik­ti­da­rda olacak partinin güçlü olmasını da istemiyor.

Pa­zar gü­nü ya­pı­la­cak se­çim­le­ri ana­li­z eden, Lon­dra Mer­kez­li araş­tır­ma şir­ke­ti Ca­pi­tal Eco­no­mics ana­lis­ti Wil­li­am Jack­son, “en ılım­lı so­nu­cu­n” ya­ni AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­cak ço­ğun­lu­ğu el­de ede­cek an­cak ana­ya­sa­yı de­ğiş­ti­re­me­ye­cek ka­dar oy al­dı­ğı se­nar­yo­nun ger­çek­leş­me­si­nin da­hi “ya­tı­rım­cı­la­rı he­ye­can­lan­dır­ma­ya­ca­ğı­nı­” söy­le­di.

BAŞ­KAN­LIK SİS­TE­Mİ KOR­KU VE­Rİ­YOR

Yabancı yatırımcıların genel seçim beklentileri

Mer­ke­zi Pa­ri­s’­te bu­lu­nan So­ci­ete Ge­ne­ra­le­’in Lon­dra­’da­ki ge­li­şen pi­ya­sa­lar stra­te­ji di­rek­tö­rü Phoe­nix Ka­len ise en ya­tı­rım­cı­lar açı­sın­dan ide­al se­nar­yo­nun bir ra­hat­la­ma ral­li­si­ni te­tik­le­ye­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. An­cak uya­rı­lar­da da bu­lu­nan Phoe­nix Ka­len, or­ta va­de­de özel­lik­le baş­kan­lık sis­te­mi­ne da­ir olu­şa­bi­le­cek be­lir­siz­lik­le­re dik­kat çek­ti. İş­te ün­lü ana­list­le­r se­çi­me da­ir 4 se­nar­yo ve pi­ya­sa­lar ile eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı açı­sın­dan bek­le­nen so­nuç­la­rı­ şöy­le açık­la­dı:

1- Güçlü AKP az tercih ediliyor

HDP’nin barajı geçememesi ile birlikte AKP, Meclis’te üçte ikinin yani 367’nin üzerinde sandalye alır. AKP, anayasa değişikliği ve muhtemelen başkanlık sistemi için bastırır. Edinburgh merkezli bankacılık devi Royal Bank of Scotland’ın (RBS) ekonomisti Gabor Ambrus, “Bu, piyasalar açısından daha az tercih edilir bir sonuç” dedi. İsviçre’nin en büyük bankası UBS Group analistlerine göre, bu senaryoda Borsa İstanbul 100 endeksindeki hisseler ve TL aşağı yönlü baskı altında kalırken, 10 yıllık tahvil faizleri 75 baz puan artabilir.

2- Anayasa için gücü yetmesin

AKP, en az 330 sandalyeyle çoğunluğu elde eder, ancak meclisin referanduma gitmeden anayasayı değiştirmesini sağlayacak 367 sandalyeyi alamaz. Bu durumda HDP muhtemelen barajı geçmesine yetecek oy oranını elde edemez. RBS ekonomisti Gabor Ambrus, bu durumun piyasa açısından tercih edilir olduğunu, ancak başkanlık sisteminin belirsizlik yarattığını belirtiyor. Societe Generale’den Phoenix Kalen ise bu senaryonun yönetimde gerekli kontrol mekanizmalarını zayıflatacağını belirtiyor.

3- Zayıf AKP ralli etkisi yapabilir

AKP, mecliste 276 ile 330 arasında sandalye alır. HDP barajı geçer. AKP tek başına hükümet kurar, ancak tek başına anayasa değişikliği için referanduma gitmesine yetmeyecek kadar oy alır. New York merkezli küresel risk danışmanlık firması Teneo Intelligence Direktörü Wolfgango Piccoli, bu senaryo için, “AKP’nin ‘anayasayla ilgili amaçlarını’ törpüleyeceğinden piyasada kısa süreli bir rahatlama rallisi görülebilir” yorumunu yaptı. Ekonomistler, bu senaryonun AKP’yi uzlaşıcı yapacağına inanıyor.

4- Koalisyon olursa piyasalar sarsılır

Bu senaryoda ise AKP 276 sandalye alamaz, HDP Meclis’e girer bir koalisyona ihtiyaç olur. Piyasalar bu senrayoyu olumsuz algılıyor. RBS bu durumun “hükümet ve cumhurbaşkanı arasında daha da çok çatışma riski” doğuracağını ve liranın muhtemelen “yoğun baskı” altına gireceğine işaret ediyor. Ancak, Türkiye’deki yüksek kutuplaşma seviyesi düşünüldüğünde koalisyon hükümetinin siyasi istikrar ve kritik konularda uzlaşma sağlanması açısından daha iyi olacağını da belirtiyorlar.

SÖZCÜ

YORUMLAR - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.